• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn nâng lương sớm

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Nguyên về việc phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị năm 2012.

UỶ BAN NHÂN DÂN

 THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN


Số:  56  /UBND-NV

V/v nâng bậc lương sớm đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Thái Nguyên, ngày 14  tháng 01  năm 2013

             

                  Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thành phố Thái Nguyên

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Nguyên về việc phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị năm 2012.

 Để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện bình xét thi đua năm 2012 cho cán bộ công chức, viên chức của đơn vị mình trên cơ sở đó để bình xét nâng bậc lương trước thời hạn (đối tượng, tiêu chuẩn theo Quyết định số 2680/2006/QĐ-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh Thái nguyên về việc Ban hành quy định về đối tượng và tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức thuộc tỉnh Thái nguyên), hồ sơ gửi về Hội đồng nâng lương thành phố trước ngày 22/01/2013 (qua phòng Nội vụ TP). Đối với các phòng quản lý nhà nước thành phố được giao 8 chỉ tiêu; các đơn vị sự nghiệp được giao 7 chỉ tiêu, Hội đồng lương thành phố sẽ họp, xem xét quyết định. Riêng các đơn vị sự nghiệp giáo dục chỉ tiêu được giao nâng lương sớm là: 150 (có danh sách phân bổ chỉ tiêu kèm theo).

Hồ sơ nâng lương sớm gồm:

- Phiếu bình xét nâng lương;

- Biên bản họp xét nâng lương;

- Tờ trình của đơn vị;

- Quyết định nâng lương gần nhất (Bản phô tô)

         - Phô tô các danh hiệu đạt được theo quy định tại Điều 2 -  Quy định Ban hành kèm theo Quyết định 2680/2006/QĐ-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên. (Đối với các trường học, danh sách và hồ sơ gửi về phòng Giáo dục & Đào tạo  để tổng hợp).

        Nhận được Công văn này yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ thời gian.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, NV.

     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

   CHỦ TỊCH

( Đã ký)

Lê Văn Tuấn

                                         

      


Nguồn:pgdtpthainguyen.thainguyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết