Friday, 24/09/2021 - 07:09|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên
 • Đào Quang Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - HĐNGLL
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0911229686
  • Email:
   nghiadq.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Tăng Anh Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Bộ phận KHTV
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0912737949
  • Email:
   thaita.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trịnh Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Bộ phận CNTT
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0912661557
  • Email:
   tuanta.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đức Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Bộ phận kiểm tra
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0976744168
  • Email:
   luannd.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0974683286
  • Email:
   thuynt.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Hải Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Bộ phận TCCB
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0961888286
  • Email:
   namnh.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Bộ phận TCCB
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   01238511869
  • Email:
   hienlt.phongtp@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: